L Βρείτε το με 1 κλικ!!!
Newsletter
Νέα Προϊόντα
KONICA MINOLTA bizhub c35 vs c360
 KONICA MINOLTA bizhub c35 vs c360 Περισσότερα


 Προσφέρετε τιμή Αγοράς
What Is SSL ...Secure Sockets Layer ... TLS
What Is SSL ...Secure Sockets Layer  ...  TLS  Περισσότερα


 Προσφέρετε τιμή Αγοράς
password.info ricoh passw
password.info ricoh passw Περισσότερα


 Προσφέρετε τιμή Αγοράς
KONICA MINOLTA bizhub C35 help scan + print
KONICA MINOLTA bizhub C35 help scan + print Περισσότερα


 Προσφέρετε τιμή Αγοράς
Πληροφορίες: Your browser does not accept cookies. If you want to put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Επισκέπτης... my Copy-Star arrow TERMS OF USE, EN, in English and otherTERMS OF USE, EN, in English and other
 
Τιμή Μονάδος (τεμ.): Προσφέρετε τιμή Αγοράς

TERMS OF USE,  EN,  in English and other, TERMS OF USE b

 disclaimer our online store, TERMS OF USE .... Updated 2013-04-29

 
users of the site and Email, we declare, and over 18 years.

  
Of the listed links not obtained, any financial reward.
The prices are species Cash without VAT in € uros.
The reason is that many customers are located in areas with VAT 16%, 23% or 0% (foreign)
The language is written us here on the site, on the English language, for obvious reasons.
 
 
Please send an e-mail or fax your order.

I suggest you do with simple Register as a user of our Site,

Or click on Login and type in the box TIMH23 TIMH23 and password (in Greek only)

to access certain files and service more correctly,

Or ask our user code, User, or click copys10@gmail.com

Especially for toners & spare parts please quote the code p/n.

We must have an e-mail, or mobile phone, Fax, for answers in your question.

The prices are subject to change without notice, and are referred to the existing stock,

and prices of our online store (and only this).

 
Regarding equipment, state the price of the basic composition (excluding options),

some of which are bid prices, limited time.

We recommend that you put the original materials, mentioned here as Original, Genuine, Oem.

We recommend also tested! Compatible materials as Katun, Generic, PCB Precopy,

Prices are per unit - each, unless stated as value sets.

Some of our prices can not be updated because of the constant change them - and the current bid price, as appropriate, which is not due to us. Ask

The Prices you see are priced START ie when registered the product. In those species which no price available, no other species on order, as when we are available.

When you see a product with unusually high or low price, please contact us for any clarification at (Communication-click here) Obtain the Best Price. Ask Thanks.

 
In case of pre-ordering, ordering more than one item you have the appropriate discount of 20% to 50% of indicated. Order special materials, Order for special parts

The Selected users - Qualified User, (Technical Associations, Students, etc.) may have special rates.

All equipment and materials are brand new (first hand), unless you are mentioned as rebuilding or recycled, so calculated to about 1/4 of the initial value, whether delivered in packs.

All species enjoy the one year warranty provided by the factory construction, the corresponding terms in use. Offered installation instructions etc, is installed at your location from us. The guarantee does not include any transportation. ISA

All equipment and materials have been tested - and we guarantee you personally for what you buy! Some of them may seem expensive, but definitely have very low running costs, so you win a lot more in the future (cheap consumables, not Canteens etc) eg Selecting Color, Kyocera KM 3035 copier

Additional warranty up to 5 years (5 years warranty, Extended Warranty) is provided with a maintenance contract, per time, with under counter machine and corresponding pre-agreed fee. Service Available in all over Greece with selected partners.

Genuine consumables are not guaranteed if the packaging is opened or after the stated maturity date. Also, prices of materials do not contain shipping-delivery-and possible placement of our technical specialist (Services - Service).

Caution! Read the instructions carefully before unpacking the product.

Our client, one must understand the price, quality and any peculiarities in the use for which it is intended, and uses carefully under his own full responsibility.

  
Have to be ordered well packaged. Also, check your inventory for possibly delayed-delivery of several causes (eg shipping companies, arrival-delivery, etc.).

Goods travel at the customer's responsibility. May be requested special treatment & insurance package. Insurance and Maintenance photocopying, Insurance & Service

Regarding the equipment included in the sale price, transportation, raw materials and installation on display to the user, warranty registration brochures, Greek and English instructions. (For some small machines, you bear the cost of installation - eg printers and inkjet). It does not include any transport charges in some special cases.

To order supplies over 100 € (excluding VAT) through our online store do not include any transport (in Greece). (Free phone support for the proper placement of materials). shipping, Shipping costs 23%

Consignment is done by Courier, Transport your choice, bus, or delivery by us, at your request, you after deposit - deposit - bank transfer, after sending to fax us a copy of proof of payment. View the Free Shipping.

The intra-day deliveries of materials from us at your extra charged with 12 € + VAT, while Courier is 4 € + VAT in Greece - up to 2kg *.

Returns accepted within 30 days (the billing) and only upon request. In new machinery, is back, just in case that is requested prior to shipment, indicate on the invoice, testing and sale (with packing slip).

We provide 100% customer satisfaction guarantee our product return if the mistake caused by us. (Only for the value of goods) Send.
30 DAY GUARANTEE for supplies & parts Ask for details at (Communication-click here)

We give 12 months written warranty on machines and materials. (From factory construction - See the warranty terms, depending on the lifespan of materials).

Especially for small machines (Hp-Epson etc) is only supported by the service companies themselves (as always offered up each machine).

New feature Automatic Payment via our online store PayPal Security.

Logos - Brands of companies listed purely for identification purposes, and belong to them.
4-Star Guarantee
Payment Methods
Shipping
Returns
Privacy Policy
Terms of Use
TERMS OF USE - PRIVACY

Our e-shop Copystar.gr operates according to the applicable Greek and EU legislation and discipline in the applicable provisions of N2472/97 regarding the security of your personal data.

The visitor, the member or his client Copystar.gr required before using the services of our e-shop
be informed about their conditions of use as published in its pages. Must not accept them in their entirety without objection.

The Copystar.gr right, whenever want to make any changes to the structure, the policies, terms of use, without any
warning to customers-members only with the publication in its pages.

Each visitor can browse the online store Copystar.gr without giving any personal information.

Your personal data
(Name, date of birth, telephone, address, postcode, city-region, country, e-mail, profession, company name or company, etc.)
will request only:

    
if you decide to place an order, in order to be executed,
    
if you want to register as a member in our store
    
if you want to send us e-mail.

Your personal these data, which you have provided voluntarily will be used by us solely to ensure the services you have requested.
Can be used to provide you with information about your product or service are interested in or have purchased, as well
and to disclose information about other products or services, our future offers or promotions our actions.

You are obliged to provide to the true Copystar.gr your personal information, because if the Copystar.gr realize that you have given false information will go directly to delete from your database.

Communication between you and the Copystar.gr requires you to have an ID name (user name) and password (password) you have been given by the Copystar.gr to identify you automatically by the system.
These are strictly personal and are obliged not to disclose to third parties. If they find that it has been using the name and password without your authorization are obliged to immediately notify the Copystar.gr

Your personal data will not be disclosed to any third party

.........................

 Отказ от ответственности нашем интернет-магазине, условия использования .... Обновлен 4/13/2013

 
Пользователи сайта и электронной почты, мы заявляем, и более 18 лет.

  
Из перечисленных связей не получается, любое финансовое вознаграждение.
Цены видов наличными без НДС в € Урос.
Причина в том, что многие клиенты расположены в районах с НДС 16%, 23% или 0% (иностранных)
Для написания в языке нас здесь на сайте, на английском языке, по очевидным причинам.
 
 
Пожалуйста, отправить по электронной почте или по факсу ваш заказ.

Я предлагаю вам сделать с простыми Зарегистрироваться как пользователь нашего сайта,

Или нажмите на вход и введите в поле TIMI23 TIMI23 и пароля (на греческом языке)

Для доступа к определенным файлам и exypiretithite вернее,

Или спросите нашего кода пользователя, пользователя или клик (Связь-здесь)

Специально для тонеров и запасных частей пожалуйста указывайте этот код!

 
У нас должна быть электронная почта, телефон, факс, Ваши ответы на Ваши вопросы.

Цены могут быть изменены без предварительного уведомления, и называются существующие запасы, и цены на нашем интернет-магазине (и только это).

 
Что касается оборудования, государственные цены основного состава (за исключением опциона), некоторые из которых из ценовых предложений, ограниченное время.

Мы рекомендуем вам поставить оригинальные материалы, упомянутые здесь, как оригинал, неподдельная, OEM.

Мы рекомендуем также испытано! Совместимость материалов, Катунь, Generic, PCB Precopy,

Цены указаны за единицу - каждый, если не указано в качестве значения множеств.

Некоторые наши цены не могут быть обновлены в связи с постоянным изменением их - и текущую цену спроса, по мере необходимости, что не из-за нас. Просить

Цены, которые вы видите цене START т.е. при регистрации продукта. В тех видов, которые нет цены доступны, никаких других видов на заказ, как тогда, когда мы доступны.

Когда вы видите продукт с необычно высокой или низкой цене, пожалуйста, свяжитесь с нами для каких-либо разъяснений по телефону (Связь-здесь) получить лучшую цену. Спросите спасибо.

 
В случае предварительного заказа, заказа больше чем один деталь у вас есть соответствующие скидки от 20% до 50% от указанных. Заказать специальных материалов, порядок специальных частей

Выбранные пользователи - квалифицированным пользователем, (технических ассоциаций, студенты и т.д.) могут иметь специальные цены.

Все оборудование и материалы являются совершенно новыми (из первых рук), если Вы не упоминаются, как восстановление или переработанная, с таким расчетом, чтобы около 1/4 от первоначального значения, осуществляется ли она в упаковках.

Все виды наслаждаться один год гарантии, предоставляемой строительство завода, соответствующие члены в использовании. Предлагаемые инструкции по установке и т.д., установлен на вашем месте от нас. Гарантия не распространяется на любые перевозки. ISA

Все оборудование и материалы были проверены - и мы гарантируем Вам лично за то, что вы покупаете! Некоторые из них могут показаться дорогими, но, безусловно, имеют очень низкие эксплуатационные расходы, так что вы выиграли намного больше в будущем (дешевые расходные материалы, не столовые и т.д.), например, Выбор цвета, Kyocera KM 3035 копир

Дополнительная гарантия до 5 лет (5 лет гарантии, расширенная гарантия) снабжен договор на техническое обслуживание, в время, под счетчик машины и соответствующие заранее согласованной платы. Услуга доступна на всей Греции с отдельными партнерами.

Оригинальных расходных материалов не гарантируется, если упаковка открыта или после указанной даты погашения. Кроме того, цены на материалы не содержат доставки для доставки и возможного размещения нашего технического специалиста (Услуги - обслуживание).

Внимание! Внимательно прочитайте инструкцию перед распаковкой продукта.

Наш клиент, надо понимать, цены, качества и никаких особенностей в целях, для которых он предназначен, и использует тщательно под свою полную ответственность.

  
Должны быть заказаны хорошо упакованы. Кроме того, проверьте ваш инвентарь для возможно отсроченное поставку нескольких причин (например, судоходных компаний, прибытие-доставка, и т.д.).

Товары путешествовать на ответственности заказчика. Могут быть запрошены специальной обработки и страховой пакет. Страхование и техническое обслуживание ксерокопирование, страхование и обслуживание

Что касается оборудования, включенного в цену продажи, транспорт, сырье и установки на дисплей для пользователя, гарантийный регистрации брошюры, греческом и английском языках инструкций. (Для некоторых небольших машин, вы нести расходы на установку - например, принтеров и струйных). Это не включает любые транспортные расходы, в некоторых особых случаях.

Для заказа расходных материалов более чем 100 € (без НДС) через наш интернет-магазин не включают транспорт (в Греции). (Бесплатная поддержка по телефону для правильного размещения материалов). доставку, транспортные расходы 23%

Партия осуществляется курьером, транспорта ваш выбор, автобусе или доставки нами, по Вашему желанию, вы ведь депозит - вклад - банковским переводом, после отправки, чтобы отправить нам по факсу копию документа, подтверждающего оплату. Просмотр Бесплатная доставка.

Внутридневной поставок материалов от нас на ваши дополнительные предъявлено обвинение в 12 € + НДС, в то время Курьер 4 € + НДС в Греции - до 2 кг *.

Возвраты принимаются в течение 30 дней (биллинг) и только по запросу. В новое оборудование, вернулся, на всякий случай, который предлагается до поставку, должна содержать в счете-фактуре, тестирование и продажи (с упаковочный лист).

Мы предоставляем 100% гарантия удовлетворенности клиентов нашей продукции декларацию, если ошибка вызвана нас. (Только для стоимости товаров) Отправить.
30-дневная гарантия на поставки и частей Спросите подробности по телефону (Связь-здесь)

Мы даем 12 месяцев письменную гарантию на машины и материалы. (Из строительство завода - см. условия гарантии, в зависимости от срока службы материалов).

Специально для небольших машин (HP-Epson и т.д.) поддерживается только службой самих компаний (как всегда возносил каждой машины).

Новая функция автоматической оплате через наш интернет-магазин безопасности PayPal.

Логос - Торговые марки компаний, зарегистрированных исключительно для целей идентификации, и принадлежат им.
4-звездочный Гарантия
Способы оплаты
Судоходство
Возвраты
Политика конфиденциальности
Правила использования
Условия использования - Конфиденциальность

Наш интернет-магазин работает Copystar.gr в соответствии с действующим греческим и законодательства ЕС и дисциплины в применимых положений N2472/97 о безопасности ваших личных данных.

Посетитель, члена или его клиента Copystar.gr требуется перед использованием услуг нашего интернет-магазина
быть информированы об условиях их использования в качестве опубликовал на своих страницах. Не должны принимать их в полном объеме без возражений.

Copystar.gr вправе, если хотите, чтобы любые изменения в структуру, политику, условия использования, без каких-либо
предупреждение клиентов-членов только с публикацией на ее страницах.

Каждый посетитель может просматривать онлайн Copystar.gr магазина, не давая никакой личной информации.

Ваши личные данные
(Имя, дата рождения, телефон, адрес, почтовый индекс, город-регион, страна, адрес электронной почты, профессия, название компании или компании и т.д.)
будет запрашивать только:

    
Если вы решили сделать заказ, для того, чтобы быть выполнены,
    
Если вы хотите зарегистрироваться в качестве члена в нашем магазине
    
Если вы хотите отправить нам по электронной почте.

Ваш личный эти данные, которые вы предоставили добровольно будет использоваться нами с единственной целью обеспечить услуги, которые вы просили.
Может быть использован, чтобы предоставить вам информацию о вашем продукте или услуге заинтересованы в или приобрели, а также
а также раскрывать информацию о других продуктах или услугах, наши будущие предложения и акции наших действий.

Вы обязаны предоставить истинную Copystar.gr вашей личной информации, потому что, если Copystar.gr понимаю, что вы дали ложную информацию будет идти непосредственно для удаления из базы данных.

Связь между вами и Copystar.gr необходимо иметь ID (имя пользователя) и пароль (пароль) Вы были даны Copystar.gr идентифицировать вас системой автоматически.
Это сугубо личное и обязаны не раскрывать третьим лицам. Если считают, что это было, используя имя и пароль без вашего разрешения, обязаны немедленно уведомить об этом Copystar.gr

Ваши личные данные не будут переданы третьим лицам

 

2013-04-29 


Διαθεσιμότητα

Σε Απόθεμα: 1

Αποστέλεται σε :

on-order.gif


Τελευταία ανανέωση:

http://www.copy-star.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/a3c565cb55205632d73cde90d4517e22.jpg

BLACK Friday!

Ζητείται...

  Νέες ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ Μηχανών

 week offer, Προσφορα Εβδομαδας...Τώρα!! 

 
World Time
 
 Διαφημιστειτε Εδω!
 
Παροιμίες - γνωμικά
Όταν ο διάολος μας δίνει το στάρι,
ο διάολος μας παίρνει το σακί
 
 "The bitterness of poor
 quality remains long after
 the sweetness of low price
 is forgotten."

 American Proverb

.