L Βρείτε το με 1 κλικ!!!
Newsletter
Πληροφορίες: Your browser does not accept cookies. If you want to put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

arrow Παραγγελία Ειδικών υλικών, Order for special parts, OSPΠαραγγελία Ειδικών υλικών, Order for special parts, OSP
 
Τιμή Μονάδος (τεμ.): €15.00

Ειδική Παραγγελία υλικών, Order for special parts. | Πληρωμή | Αποστολή |

 USA IMPORTS+UPSGR Flag Hellas

TRANSLATE with Mozzila,  Μεταφραση Mozzila, Λεξικά & πακέτα γλωσσών...
Λεξικά & πακέτα γλωσσών... Italian Italiano Εγκατάσταση λεξικού (363 KB) 

Δυνατοτητα ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΕ 2 εως 10 ημερες σε υλικα που δεν ειναι

στην αποθηκη μας, αναλογως τον προμηθευτή μας, εντος η εκτος Ελλαδας...

Σε καθε περιπτωση υλικων, τα οποια δεν ''κινούνται'' συχνα, δηλαδή δεν υπάρχουν...τώρα,

στην αποθήκη μας, πρεπει να προπληρωθει ολόκληρη η αξια τους, ουτως ωστε

να προχωρήσουμε την παραγγελια σας.

 

Σε καθε τετοια περιπτωση χρεωνεστε επιπλεον τα αντιστοιχα μεταφορικα της

αποστολης απο τον αποστολεα -προμηθευτη μας.

Αν δεν εχομε ενημερωση, με μαιλ η αντιγραφο σταλμενο στο φαξ μας, οτι εχετε

καταβαλει το συνολικο κοστος, θεωρουμε οτι η παραγγελια εχει ακυρωθει, η

καθυστερει εκ μερους σας λογω υπαναχωρησης σας, και αυτόματα ακυρώνεται.

Παρακαλω μην ακυρωνετε Παραγγελια σας, και η οποια ηδη εχει ηδη ξεκινησει...

  Εισαγωγες-Πωλησεις-Ανταλλαγες, Import, Export, Sales, Εισαγωγή,

 

ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ Σημείωση: Ορισμένοι φόροι και το κόστος μπορεί να προστεθουν

στη χώρα σας, όταν θα λάβετε τα αγαθά.
Παρακαλώ ρωτήστε τελωνειακή σας σαφέστερη πολιτική στην περιοχή σας.

Αν αυτά τα ειδη έχουν εξαντληθεί!. μπορούμε να έχουμε σε απόθεμα, μετά

από 2- 8+ ημέρες, και μετά την πληρωμή σας στο paypal λογαριασμό μας, η καταθεση.


μετά την πληρωμή σας, θα λάβετε τα αγαθά μέσα σε 4 ημέρες εως Αγγλια, με courier μας
Παρακαλούμε να διαβάσετε τις λεπτομέρειες στο παρακάτω link ...
 
No Tax out of GR | OSP | Payment - shipping

 LNC.. Αν Δεν είναι ετοιμοπαράδοτο, παραγγελίες στο εξωτερικό βάζουμε κάθε Τρίτη-Πέμπτη

-Παρασκευή και παραλαμβάνουμε εντός 4 ημερών.

 

Μετάφραση από Ελληνικά σε Αγγλικά.. EN Translate

ENGLISH

In any case, materials,''not''POWERED often, that does not exist in the Warehouse

we should be advanced throughout their value, so as to move the

your order. In any such case shall be charged extra of these services

mission from the sender-suppliers.

If we have not update in the Mile copy SENT fax us that you have

pay the total cost, we believe that the order has been canceled

delays for you, because your withdrawal.
Note: Some taxes and costs can be added in your country, when you will receive the goods.
Please ask your customs clearer policy  in your location.


these parts are out of stock!. we can have in stock, after 8 days,
and after your payment in our paypal account.
after your payment you will receive the goods within 4days by our courier
please read the details at the links below...

 
No Tax out of GR | OSP | Payment - shipping  
.....
 Hello Dear,
thank you for your interest.
usually i need p/n for all the items you search for
please if does exist that helps our cooperation.
i'll try to find price and details
which is your country ? uk?
you have to calculate the shipping cost,
normally in a large boxed item is over 50euros for europe and from europe to us by post(7-10days delivery)

there are catalogues in our site >>check at link | Lists , Stock house
but the prices varying in short  intervals, depend by offers from suppliers

Anytime you need something not to hesitate to send e-mail
terms of use | No Tax out of GR | Order SP | payment | shipping =info
  
 
ITALIANO
 
Ordina materiali speciali, d'ordine per parti speciali. | OSP | Invia |

In ogni caso, i materiali,''not''POWERED spesso, cioè non

nel nostro magazzino, devono essere avanzate per tutto il loro valore, in modo che

per proseguire l'ordine.

In ogni caso sono a carico extra di questi servizi

missione dal mittente-fornitori.

Se non abbiamo aggiornamento nella copia Mile INVIARE via fax che avete

pagare il costo totale, riteniamo che l'ordine è stato annullato

ritardi per voi, perché il vostro ritiro.
 Nota: alcuni le tasse e le spese possono essere aggiunti nel vostro paese, quando si riceve la merce.
Chiedete al vostro politica doganale più chiaro nella tua zona.

queste parti sono esauriti!. possiamo avere in magazzino, dopo 8 giorni,
e dopo il pagamento sul nostro conto paypal.
dopo il pagamento si riceve la merce entro 4 giorni dal nostro corriere
si prega di leggere i dettagli al link qui sotto ...
...
 Ciao Caro,
grazie per il vostro interesse.
di solito ho bisogno di p / n per tutti gli articoli che cercare
per favore, se esiste che aiuta la nostra cooperazione.
Cercherò di trovare prezzo e dettagli
che è il tuo paese? uk?
si deve calcolare il costo di trasporto,
normalmente in un elemento di grande scatola è di oltre 50 € per l'Europa e dall'Europa a noi per posta (7-10days di consegna)

ci sono cataloghi in nostro controllo >> sito al link | Elenchi, Stock House
ma i prezzi variano in brevi intervalli di tempo, dipende dalle offerte da parte dei fornitori

Ogni volta che avete bisogno di qualcosa non esitare a inviare e-mail
 
RUSSIAN
Специальные материалы при заказе специальных частей. | OSP | Email

В любом случае, материалы,''not''POWERED часто, то есть не

на нашем складе, должны быть выдвинуты на протяжении всей их ценности, таким образом, чтобы

продолжить ваш заказ.

В любом таком случае взимается дополнительная этих услуг

Миссия от отправителя-поставщиков.

Если мы не обновление в Миле копию направьте нам по факсу, что у вас

оплатить полную стоимость, мы считаем, что заказ был отменен

задержки для вас, потому что ваш уход.
   Импорт-продажи-обмена, ввоза, вывоза, продажи, импорта,

Примечание: Некоторые налоги и затраты могут быть добавлены в вашей стране, когда вы будете получать товары.
Пожалуйста, обратитесь к таможенному четкую политику в вашем регионе.

эти части в наличии!. мы можем иметь в запасе, после 8 дней,
и после оплаты в нашем PayPal счета.
после оплаты вы получите товар в течение 4 дня наш курьер
пожалуйста, прочтите подробности на ссылки ниже ...

 No Tax out of GR | OSP | Payment - shipping   

...

  Здравствуйте Уважаемые,
Благодарю вас за ваш интерес.
Обычно мне нужно п / п по всем пунктам, вы ищете
пожалуйста, если существует, которая помогает нашему сотрудничеству.
Я постараюсь найти цены и подробности
который является вашей стране? Великобритании?
Вы должны рассчитать стоимость доставки,
Обычно в больших коробках пункта составляет более 50 евро за Европу и из Европы к нам по почте (7-10days поставки)

Есть каталоги на нашем сайте >> проверки на линк | списки, со дома
но цены различной в короткие промежутки времени, в зависимости от предложений от поставщиков

В любое время вы нуждаетесь в чем-то, не стесняйтесь, чтобы отправить по электронной почте

 
BULGARIAN
 

Специални материали за поръчка, поръчка за специални части. | ОСП | Изпрати |

Във всеки случай, материали,''not''POWERED често, т.е. не

в нашия склад, трябва да се ускори през целия им стойност, така че

, за да продължите поръчката си.

В такъв случай се начисляват допълнително на тези услуги

мисия от подателя-доставчици.

Ако не сме актуализация в Mile копие ни прати факс, че имате

заплащане на общите разходи, ние вярваме, че заповедта е отменена

закъснения за теб, защото си оттегляне.
   Внос-продажби за размяна, внос, износ, продажби, внос,

Забележка: Някои данъци и разходи могат да се добавят във вашата страна, когато вие ще получите стоките.
Моля, попитайте ви обичаи ясна политика във вашия регион.

тези части са на склад!. ние можем да имаме на склад, след 8 дни,
и след плащане в PayPal сметка.
след датата на плащане ще получите на стоки в рамките на четири милиардадни от наш куриер
моля прочетете подробности линковете по-долу ...

No Tax out of GR | OSP | Payment - shipping    

...

 Здравейте Уважаеми,
Благодаря ви за проявения интерес.
обикновено имам нужда P / N за всички елементи, които търсят
моля, ако не съществува, която помага на нашето сътрудничество.
Аз ще опитам да намеря цена и детайли
което е вашата страна? Обединеното кралство?
имате за изчисляване на разходите за доставка,
обикновено в голяма опаковка позиция е над петдесет милиарда евро за Европа и от Европа към нас по пощата (седем-десет милиардаден доставка)

има каталози в нашия сайт >> проверка на връзката | списъци, наличност къща
, но цените им се променят през кратки интервали, в зависимост от предложения от доставчици

Всеки път, когато имате нужда от нещо, не се колебайте да изпратите електронна поща

 

 

TRANSLATE with Mozzila,  Μεταφραση Mozzila, Λεξικά & πακέτα γλωσσών...
Λεξικά & πακέτα γλωσσών... Italian Italiano Εγκατάσταση λεξικού (363 KB)
 
 
109@CS

Διαθεσιμότητα

Σε Απόθεμα: 1

Αποστέλεται σε :

7d.gif

 


Τελευταία ανανέωση:

http://www.copy-star.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/a3c565cb55205632d73cde90d4517e22.jpg

Ζητείται...

  Νέες ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ Μηχανών

 week offer, Προσφορα Εβδομαδας...Τώρα!! 

 
World Time
 
 Διαφημιστειτε Εδω!
 
Παροιμίες - γνωμικά
Όταν ο διάολος μας δίνει το στάρι,
ο διάολος μας παίρνει το σακί
 
 "The bitterness of poor
 quality remains long after
 the sweetness of low price
 is forgotten."

 American Proverb

.